ORGANIZACJA WYCIECZEK GÓRSKICH

forum harcerskich drużyn turystycznych
turystyka.zhp.pl
Zablokowany
raczek
Użytkownik
Posty: 83
Rejestracja: 23 gru 2006, 19:44
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: raczek » 14 cze 2007, 14:02

W tym dziale można zamieszczać informacje dotyczące organizacji wycieczek górskich, które nie łamią regulaminu forum oczywiście.
W zwiazku z porządkowaniem forum IDT GK będą powstawały działy tematyczne wiec prosze abyście zamieszczali je w konkretnych działach bo reszta newsów ktore zostana opublikowane w innym miejscu bedą kasowane.

Czuwaj
hm. Tomasz Raatz
Inspektorat Drużyn Turystycznych GK ZHP
Wiceprezes HKT "Azymut" w Swarzędzu

raczek
Użytkownik
Posty: 83
Rejestracja: 23 gru 2006, 19:44
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: raczek » 14 cze 2007, 14:04

Czuwaj

Poniżej zamieszczam uchwalę GK, która ukazała sie w ostatnim czasie.

**************************************************************************
Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 98/2007 z dnia 11.06.2007 r.
w sprawie zasad organizacji wycieczek górskich
**************************************************************************


Postanowienia ogólne

1.Na podstawie § 70 ust. 3 pkt 12 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP określa zasady organizacji wycieczek górskich w ZHP.

2.Jeżeli w niniejszej uchwale jest mowa o wycieczce górskiej, należy przez to rozumieć każdą formę wypoczynku i aktywności turystycznej, organizowaną niezależnie od pory roku, na terenach położonych powyżej 600 m nad poziomem morza, których rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach, w szczególności obozy wędrowne, zimowiska, biwaki, rajdy, wycieczki.

3.Organizator wycieczki górskiej zobowiązany jest przestrzegać w szczególności:
1)przepisów niniejszej uchwały,
2)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne - w odniesieniu do wycieczek organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,
4)Instrukcji organizacyjnej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej,
5)Instrukcji finansowej obozu,
6)regulaminów parków narodowych.

Organizatorzy

4.Organizatorem wycieczki górskiej może być podstawowa jednostka organizacyjna ZHP, harcerski klub specjalnościowy, szczep, związek drużyn, hufiec, chorągiew i Główna Kwatera ZHP.

5.W skład kadry wycieczki górskiej muszą wchodzić co najmniej 2 osoby pełnoletnie. Jedna osoba pełnoletnia może sprawować opiekę maksymalnie nad 20 niepełnoletnimi uczestnikami powyżej 10 roku życia lub 15 osobami do 10 roku życia.

6.Komendantem wycieczki górskiej może być:
1)w przypadku form organizowanych w okresie ferii letnich i zimowych, w ramach harcerskiej akcji letniej i zimowej: instruktor ZHP w stopniu co najmniej podharcmistrzyni/podharcmistrza, który ukończył kursu dla kierowników placówek wypoczynku,
2)w przypadku form organizowanych w innym czasie: pełnoletni instruktor ZHP.

7.Do obowiązków komendanta wycieczki górskiej należy:
1)terminowe zatwierdzenie, przeprowadzenie i rozliczenie wycieczki, zgodne z obowiązującymi przepisami,
2)dbanie o bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników wycieczki,
3)zabezpieczenie opieki osoby posiadającej umiejętność udzielenia pierwszej pomocy,
4)zapoznanie uczestników wycieczki z obowiązującymi regulaminami przed jej rozpoczęciem.

8.W przypadku wycieczki na terenach górskich Rzeczypospolitej Polskiej, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., grupę prowadzić mogą tylko górscy przewodnicy turystyczni. Jeżeli wycieczka górska odbywa się w ramach imprezy organizowanej przez inną jednostkę ZHP lub podmiot spoza ZHP, organizator wycieczki zobowiązany jest zapewnić górskiego przewodnika turystycznego, chyba że przewodnika zapewnia organizator imprezy.

Uczestnicy

9.Uczestnikami wycieczki górskiej mogą być członkowie ZHP oraz osoby nie będące członkami ZHP w wieku powyżej 6 lat. Decyzję w sprawie zakwalifikowania uczestnika do udziału w wycieczce podejmuje komendant wycieczki w konsultacji z kadrą wycieczki.

Zasady organizacyjne

10.Do obowiązkowego ekwipunku wycieczki górskiej należy:
1)sprawny sprzęt komunikacyjny umożliwiający szybkie skontaktowanie się ze służbami ratowniczymi (telefon komórkowy, CB, itp.),
2)aktualna mapa okolicy,
3)odpowiednio wyposażona apteczka pierwszej pomocy,
4)polisa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
5)wymagana dokumentacja, w zależności od formy, określona w Instrukcji organizacyjnej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej oraz Instrukcji finansowej obozu.

11.Trasa wycieczki górskiej powinna być tak zaplanowana, by wycieczka mogła dojść do punktu docelowego przed zapadnięciem zmroku. Poruszanie się w górach po zmroku i w nocy powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.

12.Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie wycieczki górskie muszą być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
1)określenie organizatora,
2)termin i czas trwania,
3)trasę wędrówki,
4)przewidywalną liczbę uczestników.

13.W przypadku ogłoszenia przez GOPR lub TOPR 3, 4 lub 5 stopnia zagrożenia lawinowego na terenie, przez który przebiega wycieczka górska, komendant wycieczki zobowiązany jest do jej przerwania i opuszczenia terenu zagrożenia lawinowego.

Program

14.Program wycieczki górskiej jako imprezy specjalistycznej powinien służyć dalszemu rozwijaniu zainteresowań uczestników, zdobywaniu przez nich nowych wiadomości o zwiedzanym regionie, a także specjalistycznej wiedzy turystycznej. Program obozu wędrownego powinien być ponadto kontynuacją śródrocznego programu pracy jednostki organizującej.

15.Program wycieczki górskiej powinien uwzględniać zdobywanie przez uczestników sprawności harcerskich, odznak turystycznych i krajoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, oraz umożliwiać realizację zadań na stopnie harcerskie.

16.Zatwierdzenie wycieczki górskiej we właściwej komendzie odbywa się, w zależności od formy, na zasadach określonych w Instrukcji organizacyjnej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej oraz Instrukcji finansowej obozu.

17.Wskazane jest uzyskanie przez organizatora wycieczki opinii Przodownika Turystyki Górskiej PTTK lub górskiego przewodnika turystycznego posiadającego uprawnienia na dany obszar, w którym odbywa się wycieczka, na temat programu wycieczki.

Postanowienia końcowe

18.Traci moc załącznik nr 3 „Zasady organizacji w ZHP wycieczek górskich” do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 182/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczących organizacji imprez o charakterze specjalnościowym w ZHP.

19.Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2007 r.


Czuwaj
hm Tomasz Raatz
Inspektorat Drużyn Turystycznych GK ZHP
Wiceprezes HKT "Azymut" w Swarzędzu

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Turystyka”