Powroty-Starzy i Młodzi Harcerze...

O idei harcerskiej, naszych zasadach, Prawie...
dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 14 paź 2009, 08:06

WarszawiakDzK pisze:
dokumenty pisze:
WarszawiakDzK pisze:W drużynach często są harcerze pełniący funkcje instruktorskie i świetnie się z tego wywiązują ale często potrzebują wsparcia od starszych harcerzy,instruktorów mających doświadczenie a zarówno są młodzi duchem, pełni entuzjazmu i prawdziwie poświęcić się swojemu środowisku czy ogólnie harcerstwu i jemu rozwojowi.
Komendy Hufca czy Chorągwi stawiają wyemigowane zasady czy przeszkody dla tych ludzi chcących powrócić.
A może jakiś konkretny przykład ?
Przykład drużyny czy tych co stawiają przeszkody?

Środowisko które chciało się reaktywować była to drużyna w Domu Dziecka w Pyrach niestety ze względów braku wsparcia zarówno organizacyjnego jak i instruktorskiego oraz szybszego odchodzenia młodzieży z DDz powstały zalążek drużyny rozpadł się i teraz już nikt nie zainteresował się tym środowiskiem.
Zaś Komenda Hufca Mokotów jest bardzo zamknięta w sobie i nie widzi szans na powroty harcerzy czy instruktorów po kilkuletniej przerwie.
Chodzi o przykład, jakie są to te: ".... wyemigowane zasady czy przeszkody ....."
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

Fedajkin
Site Admin
Posty: 1066
Rejestracja: 10 cze 2002, 12:32
Lokalizacja: 43 BSDH "BUKI"
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Fedajkin » 14 paź 2009, 09:09

Ok, zaczynam być zdezorientowany stąd moje głupie pytanie:
czy wyemigowane jest równoznaczne z wyimaginowane?
Czuwaj!
phm. Sergiusz Papuga
Wydział Systemów Informatycznych
HelpDesk ESHD

kamila23
Użytkownik
Posty: 97
Rejestracja: 29 cze 2002, 22:54
Lokalizacja: Szczep 23 WDH "Pomarańczarnia"
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: kamila23 » 14 paź 2009, 09:29

Jako członkini Komendy Hufca Warszawa-Mokotów uprzejmie proszę, aby nie rzucać oszczerstw pod naszym adresem.
Nie wydaje mi się, aby Forum było właściwym miejscem na omawianie słuszności bądź niesłuszności decyzji komendanta hufca w indywidualnej sprawie.

W kwestii powrotów ogólnie - jestem za ścieżką powrotu, taka opcja jest zresztą uwzględniona w projekcie dokumentu "System pracy z kadrą w ZHP" (http://ksztalcenie.zhp.pl/index.php?do= ... =0081,0009). Przy czym ważne jest uwzględnienie i potrzeb środowiska, i predyspozycji osoby.

dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 14 paź 2009, 09:56

Z tym że podstawowym, obowiązującym, dokumentem jest:

Uchwała nr 20/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP

http://dokumenty.zhp.pl/pliki/glowny_20 ... 0_2006.doc

Jest dość krótki więc go zacytuję w całości:
Uchwała nr 20/XXXIII Rady Naczelnej ZHP
z dnia 18 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP§ 1
1. Na podstawie § 27 ust. 7 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala następujące zasady ponownego ubiegania się o członkostwo zwyczajne w ZHP przez osoby, których członkostwo ustało na skutek:
1) wystąpienia z ZHP,
2) skreślenia z listy członków ZHP,
3) wykluczenia z ZHP.
2. Do ponownego nabycia członkostwa stosuje się odpowiednio przepisy Statutu ZHP.

§ 2
1. Osoby ubiegające się o ponowne członkostwo składają pisemny wniosek o nabycie ponownego członkostwa, zwany dalej wnioskiem, zawierający:
1) wyjaśnienie przyczyny ustania członkostwa oraz motywów ubiegania się o ponowne członkostwo,
2) informację o przebiegu służby przed ustaniem członkostwa oraz odpowiednio: legitymację zucha, książeczkę harcerską, książeczkę instruktorską, a także inne dokumenty potwierdzające przebieg służby i istotne dla rozpatrzenia wniosku,
3) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do ZHP - w przypadku, gdy wniosek składa osoba niepełnoletnia do lat 16.
2. W szczególnie uzasadnionych i nie budzących wątpliwości przypadkach, w odniesieniu do zuchów i harcerzy, wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być odebrany w formie ustnej.

§ 3
Informacja o przebiegu służby, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje następujące informacje:
1) imię i nazwisko,
2) nazwisko rodowe, poprzednio używane,
3) datę i miejsce urodzenia,
4) posiadany stopień wraz z powołaniem się na rozkaz o jego przyznaniu (przez kogo, kiedy, gdzie, numer),
5) przebieg służby,
6) ostatni przydział służbowy (z podaniem hufca i chorągwi).

§ 4
1. Osoby, których członkostwo ustało na skutek wystąpienia lub skreślenia z listy, składają wniosek do:
1) właściwego komendanta lub Naczelnika ZHP - w przypadku byłych instruktorów, członków starszyzny i kadry - zgodnie z aktualnie obowiązującym podziałem i nazewnictwem członków,
2) kierującego podstawową jednostką organizacyjną - w przypadku pozostałych byłych członków.
2. Osoby, których członkostwo ustało na skutek wykluczenia, składają wniosek do komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP, po upływie okresu wskazanego w orzeczeniu sądu harcerskiego.
3. Od decyzji negatywnej w sprawie ponownego nabycia członkostwa wnioskującemu przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej:
1) od decyzji kierującego podstawową jednostką organizacyjną - do właściwego komendanta,
2) od decyzji komendanta hufca - do komendanta chorągwi, od decyzji komendanta chorągwi - do Naczelnika ZHP, od decyzji Naczelnika ZHP - do Rady Naczelnej ZHP.
4. Od decyzji podjętych w trybie odwoławczym dalsze odwołanie nie przysługuje.
5. Wniosek może zostać ponowiony po upływie roku od uprawomocnienia się decyzji negatywnej.

§ 5
Osoby ubiegające się o ponowne członkostwo nie mogą uczestniczyć w działalności ZHP do czasu rozpatrzenia ich wniosku.

§ 6
1. Osoby rozpatrujące wnioski w zależności od charakteru sprawy:
1) mogą podjąć decyzję w trybie uproszczonym w sytuacjach:
- oczywistych, nie budzących najmniejszych wątpliwości,
- uzasadnionych szczególnymi okolicznościami;
2) przeprowadzają szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające na:
- wszechstronnym wyjaśnieniu okoliczności sprawy,
- zasięgnięciu opinii osób, które stwierdzały ustanie członkostwa, były przełożonymi wnioskodawców lub pełniły służbę wraz z wnioskodawcą,
- rzetelnej analizie wniosku.
2. Osoby rozpatrujące wnioski przyjmują na siebie pełną odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich skutki.
3. W przypadku podjęcia decyzji w trybie ust. 1 pkt. 1 oraz decyzji negatywnej - osoba podejmująca ją sporządza notatkę służbową, z uwzględnieniem podstawowych informacji dotyczących sprawy i uzasadnieniem podjętej decyzji, którą przechowuje się w archiwum, a także przedstawia się odpowiednim władzom ZHP w przypadku rozpatrywania odwołania wnioskodawcy.
4. Czas rozpatrywania wniosku nie może przekroczyć 8 tygodni od dnia jego złożenia, a w przypadku rozpatrywania go przez Radę Naczelną ZHP w trybie odwoławczym - okresu 6 miesięcy.
5. Kontrolę nad trybem rozpatrywania wniosków sprawują właściwe komisje rewizyjne.

§ 7
1. Osoby, których członkostwo ustało na skutek wystąpienia z ZHP albo skreślenia z listy członków ZHP, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:
1) nabywają członkostwo z dniem podjęcia decyzji,
2) odnawiają Zobowiązanie Instruktorskie na zasadach ogólnych obowiązujących aktualnie w ZHP - w przypadku byłych instruktorów,
3) występują o potwierdzenie stopni harcerskich lub instruktorskich do odpowiednich komisji stopni, właściwych zgodnie z przydziałem służbowym,
4) nabywają prawo noszenia odznak organizacyjnych uzyskanych w okresie przed ustaniem członkostwa.
2. Osoby, których członkostwo ustało na skutek wykluczania z ZHP, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:
1) nabywają członkostwo z dniem podjęcia decyzji,
2) składają ponownie Przyrzeczenie Harcerskie na zasadach ogólnych obowiązujących aktualnie w ZHP,
3) zdobywają ponownie stopnie harcerskie lub instruktorskie na zasadach ogólnych, z możliwością ubiegania się o skracanie wymaganych okresów związanych ze zdobywaniem poszczególnych stopni.

§ 8
W odniesieniu do osób, które ponownie nabyły członkostwo, bieg stażu członkowskiego, służby instruktorskiej, rozpoczyna się na nowo z dniem ponownego nabycia członkostwa.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Andrzej Borodzik
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 10:14 przez dokumenty, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

StaryWilk
Stały bywalec
Posty: 2830
Rejestracja: 28 lut 2003, 13:47
Lokalizacja: Biały Szczep
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: StaryWilk » 14 paź 2009, 11:22

Jest to ważny, ale też i typowy dokument "regulacyjny" , jakich w Związku teraz pełno , a niektóre budzą poważne watpliwości. W tym konkretnym przypadku brakuje mi czynnika ludzkiego / jak w skautingu brytyjskim, lub irlandzkim/ . Oprócz papierów najważniejsza jest jednoznaczna rekomendacja ludzi, zaś kartoteki powinny być prowadzone w systemie ewidencji ZHP. Ja ciągle nie mogę zrozumieć możliwości zafałszowania wszystkich wymienionych wyżej papierków, kartotek i legitymacji. Przykład ? Pwd, samozwańczo mianowany harcmistrzem zostaje Przewodniczącym jednej z naszych najwyżych władz.
I nie są to odosobnione przypadki.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 11:23 przez StaryWilk, łącznie zmieniany 1 raz.

WarszawiakDzK
Nowicjusz
Posty: 21
Rejestracja: 31 sie 2009, 10:24
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: WarszawiakDzK » 02 gru 2009, 20:42

StaryWilk pisze:Jest to ważny, ale też i typowy dokument "regulacyjny" , jakich w Związku teraz pełno , a niektóre budzą poważne watpliwości. W tym konkretnym przypadku brakuje mi czynnika ludzkiego / jak w skautingu brytyjskim, lub irlandzkim/ . Oprócz papierów najważniejsza jest jednoznaczna rekomendacja ludzi, zaś kartoteki powinny być prowadzone w systemie ewidencji ZHP. Ja ciągle nie mogę zrozumieć możliwości zafałszowania wszystkich wymienionych wyżej papierków, kartotek i legitymacji. Przykład ? Pwd, samozwańczo mianowany harcmistrzem zostaje Przewodniczącym jednej z naszych najwyżych władz.
I nie są to odosobnione przypadki.
Brak jest czynnika ludzkiego i prawdziwego ludzkiego podejścia do człowieka przez Komendy Hufca,Chorągwi... a gdzie są Ci zwykli ludzie którzy pragną być cały czas harcerzami i służyć swoim doświadczeniem, wiedzą czy umiejętnościami... a natrafiają na mur niechęci czy nieszczególnego zainteresowania ze stron KH,KCH... i powinna być taka ścieżka powrotów ale zawierająca ten czynnik ludzki...

ODPOWIEDZ
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Harcerskie ideały”