Forum ZHP - Rejestracja

Regulamin Forum ZHP

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Forum ZHP jest oficjalną platformą dyskusji członków i sympatyków ZHP, funkcjonującą pod nadzorem Głównej Kwatery ZHP.
2. Forum ZHP jest kontynuacją dawnego forum działającego do roku 2013 pod adresem forum.zhp.pl , zwanego dalej „dawnym forum ZHP”.
3. Osoby korzystające z Forum ZHP zwane są dalej Użytkownikami Forum ZHP.
4. O przestrzeganie zasad obowiązujących na Forum ZHP dba Administracja Forum ZHP.
5. Użytkownikami Forum ZHP są: Członkowie ZHP – potwierdzani na podstawie adresu e-mail w domenie ZHP podawanego podczas rejestracji. Inne zainteresowane osoby – podający swoje dane przy rejestracji, po uzyskaniu akceptacji Administracji Forum ZHP. W szczególności, możliwość ta jest otwarta dla: byłych członków ZHP, obecnych i byłych członków innych organizacji harcerskich i skautowych, sympatyków harcerstwa.
6. Użytkownik Forum ZHP zobowiązany jest do podania prawdziwych danych identyfikacyjnych oraz informacji o środowisku harcerskim w swoim profilu. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
7. Użytkownik Forum ZHP jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami harcerskiego wychowania określonymi w §5 ust. 3 Statutu ZHP oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
8. Konta użytkowników aktywnych na dawnym forum ZHP są domyślnie nieaktywne i odpowiednio oznaczone w postach. Użytkownicy dawnego forum ZHP mogą reaktywować swoje konta, kontaktując się z Administracją Forum ZHP i w razie potrzeby uzupełniając dane w swych profilach.
9. Konto Użytkownika Forum ZHP może zostać zablokowane w przypadku braku logowania się przez okres kolejnych 180 dni. W takim przypadku odblokowanie użytkownika następuje poprzez kolejne zalogowanie.
10. Konto Użytkownika Forum ZHP może zostać usunięte, gdy Administracja Forum ZHP uzna to za uzasadnione, w szczególności gdy:
a) Użytkownik Forum ZHP wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, niniejszego regulaminu,
b) Użytkownik Forum ZHP nie dokonuje logowania przez okres kolejnych 360 dni,
c) nazwa (login) Użytkownika Forum ZHP jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami, a użytkownik odmówi jej zmiany,
d) nazwa (login) Użytkownika Forum ZHP jest wyrażeniem zastrzeżonym ze względu na specyfikę ZHP, harcerstwa lub skautingu, a użytkownik odmówi jej zmiany.
11. Użytkownicy Forum ZHP mają prawo weryfikować i modyfikować swe dane zamieszczone w profilu użytkownika, a także usunąć konto.
12. W przypadku usunięcia konta Użytkownika Forum ZHP posty napisane z jego użyciem pozostają na forum podpisane nazwą użytkownika z zaznaczeniem statusu „Gość". Nie wyklucza to możliwości skorzystania przez Administrację Forum ZHP z uprawnień określonych w p. 23 niniejszego regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM ZHP

13. Wypowiedzi na Forum ZHP nie są anonimowe.
14. Forum ZHP jest podzielone na podobszary tematyczne, służące łatwiejszej organizacji dyskusji i wyszukiwaniu wcześniejszych dyskusji. Jeśli dany obszar jest poświęcony określonej tematyce, unikamy w nim wypowiedzi istotnie od niej odbiegających.
15. Dyskusje, które prowadzimy, są merytoryczne i przebiegają w duchu szacunku dla wszystkich harcerzy.
16. Nie stosujemy nierzetelnych chwytów retorycznych, w szczególności tych wymienionych na stronie https://yourlogicalfallacyis.com/pl
17. Jeśli dany temat był już przedmiotem dyskusji na Forum ZHP, staramy się nie tworzyć nowych wątków dla wznowienia dyskusji, chyba że jest to wyraźnie uzasadnione. Preferujmy kontynuowanie wcześniejszych dyskusji, aby wszystkie argumenty dotyczące zagadnienia dało się w przyszłości znaleźć w jednym miejscu.
18. Jeśli dołączasz do toczącej się już dyskusji, przeczytaj wcześniejsze wypowiedzi, zanim zaczniesz pisać. Posty typu „Nie chce mi się czytać całej dyskusji, ale ja uważam X” są wyrazem lekceważenia pozostałych dyskutantów.
19. Pamiętaj, że inni dyskutanci mogą nie dysponować Twoją wiedzą i doświadczeniem. W takiej sytuacji wskaż im w przyjazny sposób źródła przydatne w dyskusji, którą toczycie. Odnoszenie się do mniej świadomych harcerzy z wyższością jest sprzeczne z oczekiwaniem braterstwa i może powodować reakcję Administracji Forum ZHP.
20. Pamiętaj, że inny dyskutanci mogą dysponować wiedzą i doświadczeniem większymi niż Twoje. Jeśli powołują się na dokumenty, wypowiedzi harcerskich autorytetów, badania – nie ignoruj tego. Dyskusja ma służyć wypracowaniu najlepszego rozwiązania, zamykanie oczu na fakty w tym nie pomaga.
21. Jeśli zamierzasz poradzić rozmówcom czytanie Twych wypowiedzi ze zrozumienie, odstąp. Jeśli działający w dobrej wierze dyskutant nie może zrozumieć, o co Ci chodzi, problem prawdopodobnie nie leży w nim, a w formie Twojej wypowiedzi. Za czytelność i zrozumiałość odpowiada autor. (Nie dotyczy to oczywiście ewidentnego przeinaczania cudzych tez).

ADMINISTRACJA FORUM ZHP

22. Administracja Forum ZHP to zespół osób działających w imieniu właściciela domeny zhp.pl, czyli Związku Harcerstwa Polskiego reprezentowanego przez Naczelnika ZHP i Główną Kwaterę ZHP.
23. Administracja Forum ZHP dba o przestrzeganie na Forum ZHP prawa powszechnego, harcerskich zasad ideowych oraz standardów określonych w niniejszym regulaminie. W tym celu Administracja może:
a) przenosić wypowiedzi do właściwych tematycznie obszarów,
b) domagać się od Użytkowników Forum ZHP przestrzegania obowiązujących na Forum ZHP zasad,
c) w przypadkach braku postępów w realizacji p. b) powyżej i/lub recydywy usuwać posty i/lub blokować Użytkownikom Forum ZHP dostęp do Forum ZHP czasowo bądź na stałe.
24. Członków Administracji Forum ZHP zatwierdza wskazana przez Główną Kwaterę ZHP osoba odpowiedzialna za nadzór nad funkcjonowaniem Forum ZHP. Decyzje Administracji Forum ZHP są ostateczne – choć można ją przekonywać do swojego zdania.

PRZETWARZANIE DANYCH I POSTANOWIENIA FORMALNE

25. W celu rejestracji na Forum ZHP, Użytkownik Forum ZHP zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, adres e-mail.
Imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane przez ZHP w celu identyfikacji Użytkowników Forum ZHP i będą one wyświetlane na Forum ZHP wraz z tekstem wypowiedzi danego Użytkownika Forum ZHP. Adres e-mail Użytkownika Forum ZHP będzie wykorzystany przez ZHP w procesie rejestracji Użytkownika Forum ZHP na Forum ZHP, oraz w celach korespondencyjnych związanych z administrowaniem konta Użytkownika Forum ZHP. Dane osobowe Użytkownika Forum ZHP przetwarzane będą przez przez ZHP wyłącznie w celu świadczenia usług Forum ZHP zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
26. Użytkownik Forum ZHP ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Forum ZHP, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania stanowiące znamiona przestępstwa. . Administracja Forum ZHP może przekazać właściwym organom (sądowi, prokuraturze, policji itp.) dane Użytkowników Forum ZHP naruszających prawo podczas korzystania z Forum ZHP.
27. ZHP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia lub nieodpowiedniego zabezpieczenia przez Użytkownika Forum ZHP hasła do konta osobom trzecim.. Użytkownik Forum ZHP obowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i przechowywać w sposób bezpieczny, uniemożliwiający dostęp osób trzecich, hasło i inne parametry logowania do Forum ZHP.
28. Administracja Forum ZHP działając z poziomu administratora Forum ZHP zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych znajdujących się na kontach Użytkowników Forum ZHP.
29. Z zastrzeżeniem zapisów punktu 26. niniejszego regulaminu, Administracja Forum ZHP nie będzie przekazywać ani udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Forum ZHP innym osobom lub instytucjom.. Wartości pól „Imię i nazwisko” oraz „Chorągiew/Hufiec” są wyświetlane automatycznie przy każdej napisanej wiadomości. . Istnieje możliwość ukrycia adresu e-mail.
30. Spełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28), informuję, iż administratorem ww. danych osobowych Użytkowników Forum ZHP jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491), ul. Marii Konopnickiej 6, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000094699, nazywany w treści Regulaminu: „ZHP”. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z administrowaniem i obsługą Forum ZHP. Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6) ww. ustawy. Dane będą przetwarzane przez upoważnione do tego osoby stanowiące Administrację Forum ZHP, odpowiednio zabezpieczone i zachowane w tajemnicy przez w/wymienione upoważnione osoby. Użytkownikom Forum ZHP przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, prawo do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
31. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na forum. O każdej zmianie regulaminu Administracja Forum ZHP powiadomi użytkowników pocztą elektroniczną, na adresy e-mail podane w procesie rejestracji.